Teated

« Tagasi

Puudega laste tugiteenustest

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine".

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti - nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu STAR-is) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Rahastus: ESF perioodiks 2014-2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks" arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot mis teeb kokku 37 617 168 eurot

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapse ealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita AVALDUS (714.03 KB, RTF) ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

Teenuste taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks eelnevalt hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse poolt (juhtumiplaanis vastav märge) või on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.

Teenuste mahud:

·         teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

Projektist ette nähtud summa eest on võimalik taotleda ühes aastas maksimaalselt 983 h tugiisiku teenust (ühes kuus umbes 81 h teenust) või 702 h lapsehoiu teenust (ühes kuus umbes 58 h teenust). Kui laps kasutab ka transpordi teenust siis väheneb selle võrra tugiisiku või lapsehoiu teenuse maksimaalne maht.

Palume kõikidel lapsevanematel pöörduda kohaliku omavalitsüksuse poole ja koostada koos lastekaitsetöötajaga lapsele juhtumiplaan, sest alates 2018 toimub teenusele suunamine juhtumiplaani (hetkel rehabilitatsiooniplaani) alusel. Projektist saadavale summale lisaks eraldab riik kohalikele omavalitsusüksustele rahalisi vahendeid tugiteenuste osutamiseks. Täpsemad teenuste mahud hindab iga kohalik omavalitsusüksus ise.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja lapsevanemale seda rahas välja ei maksta. Teenuste saamise õigus algab alates koordinaatori poolt väljastatud otsuse kuupäevast ja kehtib kuni otsusel näidatud kuupäevani. Otsused kehtivad üldjuhul kuni kalendriaasta lõpuni, puude raskusastme otsuse lõppemise kuupäevani või lapse täisealiseks saamiseni.

Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda üksnes Sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.

Sindi Linnavalitsuse lasetkaitsespetsialist on alates 26.06 kuni 24.07 puhkusel ja juhtumiplaane koostamist sel ajal ei toimu.


Eelinfo

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 4142
Pindala: 5,01 km² km²
Koole: 1