Sotsiaaltoetused ja teenused

29.03.17

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalse turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:

 • inimõiguste järgimine
 • isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest
 • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
 • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Sotsiaalteenused on:

 • sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks;
 • proteeside, ortopeediliste ja teiste abivahendite saamisega seonduv;
 • koduteenused - kodustes tingimustes osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
 • eluasemeteenused - isiku või perekonna eluruumiga kindlustamine juhul, kui seda ei olda võimeline ise tagama;
 • hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka hooldatav ei kuulu;
 • hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses
 •   toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.

Sotsiaaltoetused on:

 • toimetulekutoetus - makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri;
 • täiendavad sotsiaaltoetused - makstakse nii kohaliku omavalitsuse eelarvest (volikogu poolt kehtestatud korras), riigieelarvest (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras) kui ka muudest allikatest eraldaja poolt esitatud tingimustel).

Toetusi makstakse Sindi linna  elanikeregistris olevatele inimestele.

Sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse on:

 • laste hoolekanne;
 • puuetega isikute sotsiaalhoolekanne;
 • vanurite sotsiaalhoolekanne.

Laps vajab kaitset sõltumata tema elukohast, rahvusest, sotsiaalsest päritolust ja muudest tunnustest. Laps vajab abi seal kus ta on. Kui laps on eemal oma kodukohast või kodukohta pole võimalik kindlaks teha, peab ta abi saama sellest sotsiaalhoolekandeosakonnast, kelle piirkonnas ta viibib.

Eesti Vabariigi Lastekaitseseadusest ja Sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevalt on kõigil isikutel, kes teavad abi vajavast lapsest, kohustus sellest teavitada kohalikku omavalitsustLapse õigusi ja huve on kohustatud kaitsma lapse vanem.

Perekonnaseadusest tulenevalt on lapsevanem lapse seaduslik esindaja eestkostja volitustega. Lapsevanemal on õigus ja kohustus last kasvatada ja tema eest hoolitseda ja ta ei või vanema õigusi teostada vastuolus lapse huvidega. Kui lapse jätmine vanema juurde ohustab lapse tervist või elu, võib eestkosteasutus lapse vanematest eraldada esitades kohtusse nõude lapse äravõtmise või vanema õiguste äravõtmise kohta.

Kui lapse äravõtmisel vanemalt jääb laps ilma vanemlikust hoolitsusest, korraldab lapse elu eestkosteasutus.

Lastekaitsetöö hõlmab laste ja lastevanemate nõustamist, laste hooldust ja eestkostet.

Töö põhineb kolmel seadusel:

1. Lastekaitse seadus

2.Perekonnaseadus

3.Sotsiaalhoolekande seadus.

Sotisaalkindlustusameti kodulehekülg

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Sotsiaalialased blanketid leiad siit!

 

 

Toetusi makstakse Sindi linna  elanikeregistris olevatele inimestele.

Haldusmenetluse seaduse §6 alusel on avaldust menetleval ametnikul õigus küsida taotleja pangakonto väljavõtet ja muid otsuse  tegemiseks vajalikke alusdokumente.
 

 

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM