Sindi linna veeprojekt

28.03.14

Kui on soov panna majja vee- ja kanalisatsioonitorud

Soovitav on alustada OÜ Sindi Vesi tehniliste tingimustega tutvumisest, et vältida juba eos vigade tegemist liitumiseks vajalike tööde planeerimisel ning läbiviimisel. Esimeseks sammuks peaks olema kinnistusiseste torustike ning veemõõdusõlme rajamiseks vajaliku projekti koostamine. Selle koostamisel on mõttekas kasutada spetsialistide abi, kindlasti on koostamist nõus omalt poolt aitama ja juhandama ka OÜ Sindi Vesi töötajad. Projektis peab olema ära näidatud kinnistusiseste torustike asendiplaan, toodud väljavõte hoone plaanist koos veemõõdusõlme asukohaga ning veemõõdusõlme joonis.

Veetorustik tuleb külmumise vältimiseks projekteerida paigaldamisele vähemalt 1,5 m sügavusele, torustiku materjaliks peaks olema plasttoru PE, PN10, minimaalne läbimõõt De32. Kanalisatsioonitoru materjaliks PVC plasttoru, minimaalse läbimõõduga De110. Kindlasti ei tohi kanalisatsioonitorule olla ühendusi drenaaziga (ega sadeveetorustikuga) ega mahavõtte veetorustikust enne veemõõdusõlme.

Sindi Linnavalitsus väljastab kaeveloa (kontaktisik ehitusinsener Vallo Vaargas), millele on vaja enne ehitustöödega alustamist võtta ka kirjalik kooskõlastus OÜ-lt Sindi Vesi. Liiutmistorustike ehitustöid tuleb teostada kas majaelanike enda poolt või tellida tööde teostamiseks ehitusfirma, kes omab vajalikku kaeve- jm tehnikat. Ehitustööde nõuetekohasuse üle teostavad järelevalvet nii OÜ Sindi Vesi kui ka Sindi Linnavalitsuse töötajad.

Kinnistu omanik ehitab välja kinnistusisesed torustikud kuni veemõõdusõlmeni, sõlm kaasa arvatud. Kui tööd teostatud, kontrollib OÜ Sindi Vesi esindaja tehtud tööde vastavust tehnilistele tingimustele. Kontrolli ajaks peavad olema tehtud ka teostusjoonised. Pärast kontrolli, kui kõik vastab tehnilistele tingimustele, paigaldab OÜ Sindi Vesi rajatud veemõõdusõlme veemõõtja ja plommib selle. Juhul, kui tuvastatakse, et ehitustöid ei ole teostatud projekti kohaselt (näiteks ei saa veemõõtjat paigaldada nõuetele vastavalt või on kanalisatsiooniga ühendatud drenaazitorustikke), on vajalik teostada parandus-ümberehitustööd. Pärast teostusjooniste esitamist ning OÜ Sindi Vesi poolt veemõõtja paigaldamist ja plommimist tuleb kinnistu omanikul ühe päeva jooksul sõlmida veeettevõttega veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise leping.

Lepingut saab sõlmida OÜ Sindi Vesi kontoris, Hariduse 14 Sindi (E-N 8.00-16.00, vaheaeg 12.00-13.00) ning saabki alustada kaasaja nõuetele vastavate teenuste tarbimist.

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM