Uudised

« Tagasi

Ülevaade 27. novembri 2017 linnavalitsuse istungist


Istungil otsustati:
• väljastada raieluba ja lubada Sindi Kommunaalil raiuda Sindi J.C Wöhrmanni pargis üks kuusk, puu on kuivanud ja murdumisohtlik.
• väljastada ehitusluba järgmiste ehitiste lammutamiseks:
Betoonpais (pikkus 150 m) Sindi linnas katastriüksusel Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341) ja Pulli külas katastriüksusel Pärnu jõgi V1 (katastri tunnus 73001:001:1471)
Kaldakindlustus Vainu külas katastriüksusel Veejaama (katastri tunnus 74101:008:1006) ja Sindi linnas katastriüksusel Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341)
Kalatrepp Sindi linnas katastriüksusel Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341).
• väljastada ehitusluba järgmistele ehitistele:
Danspin OÜ uue pinnaveehaarde rajamiseks olemasoleva asemele Sindi linnas katastriüksustel Kalamaja tee 4 (katastri tunnus 74101:001:0074), Vabriku kanal (katastri tunnus 74101:001:0290) ja Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341).
Raho OÜ uue pinnaveehaarde rajamiseks olemasoleva asemele Sindi linnas katastriüksustel Kalamaja tee 1 (katastri tunnus 74101:001:0091), Kalamaja tee 3 (katastri tunnus 74101:001:0089), Vabriku kanal (katastri tunnus 74101:001:0290) ja Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341).
Pulli küla elamute uue pinnaveehaarde rajamiseks olemasoleva asemele Pulli külas katastriüksusel  Pärnu jõgi V1 (katastri tunnus 73001:001:1471).
Sindi linna olemasoleva sademeveesüsteemi suubla ümberehitamiseks uue sademeveetorustiku rajamiseks Sindi linnas katastriüksusel Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341).
• väljastada ehitusluba Sindi linnas katastriüksustel Supluse tn 3 (katastri tunnus 74101:001:0281), Sindi pais (katastri tunnus 74101:001:0341) ja Pärnu jõgi V1 (katastri tunnus 73001:001:1471) Sindi välisujula ümberehitamiseks.
Sindi välisujula ümberehitamisel toimub jõepõhja süvendamine mahus mis ületab 500 m3. Sellisel juhul on vajalik enne ehitusloa väljastamist koostada KMH (keskkonnamõju hindamine). Keskkonnaameti 20.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/12608 algatati Pärnu jõe süvendamiseks keskkonnamõju hindamine.
Kuna Sindi paisu avamise projekti alusel teostatakse ehitustöid kokku 8 ehitisel ja kõigi ehitiste ehituslube menetletakse üheaegselt ja Keskkonnaameti 20.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/12608 algatatud Pärnu jõe süvendamiseks keskkonnamõju hindamise aruanne ei ole veel kehtestatud tuleb ujula rekonstrueerimise ehitusloale seada kõrvaltingimused.
Luba väljastatakse järgmiste kõrvaltingimustega:
• Taotlejal on õigus alustada ehitustöödega kahe nädala möödumisel pärast Keskkonnaameti poolt Keskkonnaagentuuri 13.09.2016 taotluse alusel vee erikasutusloa väljastamist Sindi välisujula rekonstrueerimiseks ja Pärnu jõe süvendamiseks ujula piirkonnas
• Sindi Linnavalitsusel on õigus tunnistada kahe nädala jooksul Keskkonnaameti poolt Keskkonnaagentuuri 13.09.2016 taotluse alusel vee erikasutusloa väljastamisest ehitusluba kehtetuks, kui taotlejal ei ole võimalik täita Keskkonnaameti 20.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/12608 algatatud keskkonnamõju hindamise aruande lõppjäreldustega määratud keskkonnameetmeid (KeHJS § 24 lg 3 p 6).
• Sindi Linnavalitsusel on õigus muuta kahe nädala jooksul Keskkonnaameti poolt Keskkonnaagentuuri 13.09.2016 taotluse alusel vee erikasutusloa väljastamisest ehitusloa tingimusi vastavalt Keskkonnaameti 20.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/12608 algatatud keskkonnamõju hindamise aruande lõppjäreldustes esitatud keskkonnameetmetele (KeHJS § 24 lg 3 p 6 ja analoogia korras EhS § 42 lg 3 p 6).