Uudised

« Tagasi

Ülevaade 15. novembri 2017 linnavalitsuse istungist

„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus valimistulemuste väljakuulutamise päeval s.o 11.11.2017 Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Tori vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Tori Vallavolikogu poolt Tori Vallavalitsuse kinnitamiseni tegutsevad ühinenud omavalitsusüksuste nimel edasi Are Vallavalitsus, Sauga Vallavalitsus, Sindi Linnavalitsus ja Tori Vallavalitsus täitevorganitena.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 141 lõikele 45 võib moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus kasutada ühinemislepingus kokkulepitud ühinenud valla või linna sümboolikat. Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla ühinemislepingu punkti 3.10 kohaselt kasutatakse Tori valla sümboolikana Sindi linna sümboolikat kuni Tori valla põhimääruse kehtestamiseni.
ETHS § 141 lõike 41 kohaselt kehtivad ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need ühinemiseni kehtisid. Seega kehtivad ühinenud Tori valla õigusaktid ühinemise teel moodustunud Tori valla sellel territooriumil, kus nad enne ühinemist kehtisid.

Istungil otsustati:
• väljastada luba Tori vallas, Sindi linnas, lähiaadressil Paide mnt 44 (katastri tunnus 74101:004:0014) paikneva aiamaja-sauna ümberehitamiseks elamuks.
• väljastada luba Tori vallas, Sindi linnas, lähiaadressil Leevikese tn 23 katastriüksus (katastri tunnus 74101:006:0140), püstitatud elamu kasutuselevõtuks.
• kehtestada Supluse 1 detailplaneering. Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Sindi linnas, Pärnu jõe ääres vana raudteesilla vahetus läheduses. Planeeritava ala suurus on ca 7 ha. Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritavale maa-alale uue elamukvartali rajamiseks. Supluse tn 1 kinnistule on planeeritud 37 üksikelamukrunti suurusega 1000 – 1600 m2, 2 ridaelamukrunti, üks 4 ja teine 5 sektsiooniga, Pärnu mnt ääres osas 2 ärimaakrunti suurusega 2700 ja ca 5000 m2 ning üks üldmaakrunt avalikule väljakule suurusega ca 1100 m2.
• anda nõusolek Sindi linnas asuvate katastriüksuste Kalamaja tee 1 (katastritunnus 74101:001:0091) ja Kalamaja tee 3 (katastritunnus 74101:001:0089) piiride muutmiseks vastavalt Sindi Linnavalitsuse 10. oktoobri 2017 korraldusega nr 373 kehtestatud detailplaneeringule. Määrata moodustatavale katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbe liigid alljärgnevalt: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kalamaja tee ja sihtotstarbe liikideks tootmismaa (003; T) 20% ja ärimaa (002; Ä) 80% ning Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kalamaja tee 3 ja sihtotstarbe liigiks tootmismaa (003; T) 100%.
• lubada raiuda Pärnu mnt 109 kinnistul  üks vaher, mis on kahjustunud ja kuivamas.
• seoses riikliku huvihariduse toetuse jaotusega ja Sindi huvihariduse tegevuskava eesmärgiga mitmekesistada noorte võimalusi osaleda erinevates huviringides, eraldada linna reservfondist uute laste huviringide rahastamiseks 1 500 eurot alljärgnevalt:
Sindi Avatud Noortekeskuse fotograafia ringi õpetaja tasuks 500 eurot, Sindi Gümnaasium drooni huviringi tegevuseks 500 eurot ja Sindi Seltsimaja uue laste tantsuringi kostüümide ostuks 500 eurot.
• eraldada Studio Happy Dancers MTÜ  õpilase Ruta Agafonov`i osalist sõidukulude katmist 23-25 novembril Klaipedas toimuva festival/konkursi „Lithuanian Cup 2017"summas 75 eurot.