Haldusreform

20.10.17

KKK seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega haldusreformi käigus 

 

16.06.17

Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemislepingu allkirjastamine 23. detsembril Sindi raekojas

23. detsembril kell 10.00 allkirjastati Sindi raekojas Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemisleping. Lepingu allkirjastamisest võtsid osa omavalitsuste volikogude esimehed ja liikmed, valitsuste juhid ja Pärnu maavanem Kalev Kaljuste. 22. detsembril otsustasid kõik neli omavalitsuse volikogu ühinemislepingu heaks kiita, peale 2017. aasta sügisel toimuvaid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, tekib ühinemise tulemusel uus, Pärnumaa suurim omavalitsus, mille kogupindalaks kujuneb 611,11 km2 ning kus elab pisut enam kui 11 700 inimest.
 

Sindi Linnavolikogu 22.12.2016 otsus nr 125 – Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

 

Ühinemisleping

Lisa 1 – Seletuskiri

Lisa 2 – Are valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 3 – Sauga valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 4 -  Tori valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 5 – Sindi linna 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 6 – Kaart

Lisa 7 – Are valla investeeringute kava aastateks 2017-2021

Lisa 8 – Sauga valla investeeringute tegevuskava aastateks 2017-2020

Lisa 9 – Tori valla investeeringute tegevuskava aastateks 2017-2028

Lisa 10 – Sindi linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Lisa 11 - Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta

 

Ühinemisläbirääkimiste teemaline rahvakoosolekul toimus 28.11.2016 kell 18.00 Sindi Seltsimaja, kus jagati infot läbirääkimiste käigu ja valminud ühinemislepingu projekt kohta.

13.10.2016 toimunud Sindi Linnavolikogu istungil otsustas volikogu nõustuda Sauga Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks.

Sindi linn peab hetkel ühinemisläbirääkimisi Are, Tori ja Sauga vallaga. Läbirääkimiste tulemusel on valminud ühinemislepingu projekt.

10. novembril 2016 toimunud linnavolikogu istungil otsustasid rahvaesindajad suunata Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu projekt ja selle lisad avalikule arutelule.

Ühinemislepingu ja selle kõikide lisadega paberkandjal saab tutvuda Sindi Linnavalitsuses tööpäevadel esmaspäeval 8.00 – 18.00, teisipäevast neljapäevani 8.00 – 16.30 ja reedel 8.00 – 15.00 ning elektrooniliselt Sindi linna veebilehel www.sindi.ee.

Ühinemislepingu projektile saab ettepanekuid teha 14.11. - 04.12.2016.

Ettepanekuid Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu projekti muutmiseks või täiendamiseks ootame kirjalikult Sindi Linnavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn, 86705 Pärnu maakond või e-posti aadressil sindi@sindi.ee

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine viiakse neljas ühinevas omavalitsuses läbi 5. – 11. detsember 2016.

Arvamust saate avaldada elanike küsitlusel:

elektrooniliselt saab hääletada 7. - 8.detsembril

sedelitega saab hääletada 9. ja 11. detsembril Sindi Seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi linn).

Küsitlusest saavad osa võtta need, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Sindi linn ja kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Täpsema info elektroonilise ja sedelitega hääletamise kohta avaldame peagi linna kodulehel ja ajalehes Sindi Sõnumid.

Ühinemisläbirääkimiste komisjoni kuuluvad Sindi linnast: volikogu esimees Toomas Asi, abilinnapea Rein Ariko, linnasekretär Birgit Kuusk,  finantsjuht-pearaamatupidaja Sirje Nõmm ja volikogu liige Raigo Paulberg.

 

Ühinemislepingu projekt

 
Lisa 1 – Seletuskiri

Lisa 2 – Are valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 3 – Sauga valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 4 -  Tori valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 5 – Sindi linna 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 6 – Kaart

Lisa 7 – Are valla investeeringute kava aastateks 2017-2021

Lisa 8 – Sauga valla investeeringute tegevuskava aastateks 2017-2020

Lisa 9 – Tori valla investeeringute tegevuskava aastateks 2017-2028

Lisa 10 – Sindi linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

 

Elanike küsitlus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisega seoses

Sindi linnas toimub haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnev elanike arvamuse välja selgitamine ajavahemikul 7. – 11. detsember 2016 elektrooniliselt ja küsitluspunktis. Küsitluses saab osaleda iga küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud rahvastikuregistri andmetel Sindi linnas elav isik.

Elektrooniline küsitlus algab 7. detsembril 2016 kell 00.01 ja lõpeb 8. detsembril 2016 kell 20.00, küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS, mis on ligipääsetav Sindi linna veebilehelt www.sindi.ee.

Küsitluspunkti asukoht on Sindi Seltsimaja aadressil Pärnu mnt 44, Sindi linn ja selle lahtioleku aeg järgmiselt:
9. detsembril 2016 kell 11.00 kuni 19.00;
11. detsembril 2016 kell 09.00 kuni 17.00.

Küsitluslehele on kantud küsimus „Kas toetate Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?" vastusevariantidega „jah" ja „ei". Küsitlusel osalemiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kes tervisliku seisundi või mõne muu olulise põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluspunkti võib tellida küsitluskasti koju, teatades sellest ette hiljemalt 11. detsembriks kell 14.00 telefonile 5309 3060 või e-posti aadressil sindi@sindi.ee

 

Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemisleping on volikogudes kinnitamise ootel


05.12.2016 toimus järjekordne Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linna ühinemise juhtkomisjoni koosolek. Peamine teema oli ühinemislepingule laekunud ettepanekute arutelu. Juhtkomisjonile  esitati kokku 39 ettepanekut. Komisjon kaalus parandusi ja täiendusi põhjalikult ning otsustas arvestada lepingu muutmisel 13 tehtud ettepanekuga. Kõige enam ettepanekuid laekus ühinenud valla nime muutmise osas (10). Kui algselt oli lepingu projektis kokku lepitud uue valla nimeks Sindi vald, siis juhtkomisjon arvestas tehtud ettepanekuid ning kinnitas ühinenud omavalitsuse nimeks Tori vald. Vallakeskuse asukohaks jäi Sindi linn, nii nagu oli juba algselt kokku lepitud. Tori nime valimisel sai kaalukausiks piirkonna ajalooline taust kihelkonnana.
Ühinemislepingu kinnitamine volikogudes toimub järgmiselt: 20.12.2016 Are Vallavolikogu istungil ja 22.12.2016 Sauga ja Tori Vallavolikogu ning Sindi Linnavolikogu istungil.

 

 

Ühinemisläbirääkimistega seotud dokumentidega saab tutvuda Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM