Elukoha registreerimine

11.05.16
Elukoha registreerimine tähendab isiku elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Isikutel on kohustus hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest rahvastikuregistris ning seda nii Eestis kui välisriigis asuva elukoha puhul.
Elukoha andmeid muudetakse:

isiku esitatud elukohateate alusel;
isiku püsivalt elama asumisel välisriiki isiku elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel;
valla- või linnavalitsuse algatusel;
ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
kohtulahendi alusel, millega isik kaotab õiguse ruumi kasutada;
elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutmise korral;
kui isiku elukoht on välisriigis (välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel).

Isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole isiku asumine või paigutamine statsionaarsele ravile haiglasse, hoolekandeasutusse, kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.

Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 30 päeva jooksul.

Kui olete asunud elama Sindi linna, siis elukohateate esitamiseks saab pöörduda Sindi Linnavalitsuse teabespetsialist-registripidaja poole:

Viktor Kaarneem
Tel 445 1883
e-post: viktor.kaarneem@sindi.ee

Pärnu mnt 12, 86705 Sindi linn
Vastuvõtt: E 8:00 – 18:00;  T, K, N 8:00 – 16:30; R 8:00 – 15:00

Elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada kirjalikult elukohateade.

Elukohateate võite esitada ka:

  • rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades riigiportaalis Eesti.ee (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga)
  • posti teel, elukohateatele tuleb lisada isikuttõendavast dokumendist koopia.
  • digitaalallkirjaga allkirjastatult elektronposti teel.Samuti on elukohateate blanketid kättesaadavad ka linnavalitsus.

Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud. Alaealise lapse elukoha registreerimisel on vajalik mõlema lapsevanema (tulenevalt ühisest hooldusõigusest) kirjalikku nõusolekut, kui 1 lapsevanem ei registreeri enda elukohta.
Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:

  • isikut tõendav dokument
  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
  • eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
  • kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui elukohana esitate Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama
Täpsem informatsioon:

Vormid
(Regionaalministri 07.01.2005 määruse nr 5 Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend lisad)


Rahvastikuregistri seadus
Rahvastikuregister  https://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index
Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM