Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

15.09.17

Supluse tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek 

Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu.  Planeeritav ala asub Sindi linnas, Pärnu jõe ääres vana raudteesilla vahetus läheduses. Planeeritava kinnistu pindala on ca 7 ha.
10 aasta pikkuse menetluse jooksul on planeeringule tehtud mitmeid arutelusid, lahendatud erinevate küsimuste püstitusi ja tänaseks on valminud planeering mille tinglikud võimsusnäitajad on järgmised:
1. Üksikelamukrundid   37 tk  krundi suurused ca 1000 – 1600 m2
2. Ridaelamukrundid     2 tk  üks 4 ja teine 5 sektsiooniga
3. Ärimaakrundid Pärnu mnt äärses osas  2 TK  üks ca 2700 ja teine ca 5000 m2
4. Üldmaakrunt avalikule mänguväljakule 1 tk  ca 1100 m2
5. Transpordimaa krundid tänavatele 3 tk  kokku ca 10 000 m2
 
Planeeringu koostaja on:   Kai Keel, Kuressaare Kommunaalprojekt.
Planeeringust huvitatud isik on:  Logi-F AS keda esindab Margus Olgert

Linnavalitsus teatab, et korraldab eelpoolnimetatud planeeringulahenduse tutvustamiseks avaliku väljapaneku 25.09.2017 – 16.10.2017  Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt 12, II korruse fuajees.  Planeeringuga saab tutvuda tööpäevadel 8.30 – 16.00 (esmaspäeval kuni 17.30 ja reedel kuni 14.30, lõuna on 12.00 – 12.30). Internetis on võimalik planeeringuga tutvuda Sindi kodulehel, aadressil www.sindi.ee

Planeeringu maetrjalid asuvad siin!

------------------------------------------------------------------------------------------

Raho Forell detailplaneeringu avalik väljapanek

Sindi Linnavalitsus teatab, et algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089)
Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal kalaseirehoone püstitamiseks, et sellega võimaldada õiguspärastada Kalamaja tee 1 katastriüksusele juba püstitatud hoone ning peasissekäigu juurde ühe uue laohoone püstitamise võimaluse. Teostada kahe katastriüksuse vahelise piiri korrektuur selliselt, et kogu õiguspärastatav hoone paikneks ainult Kalamaja tee 1 katastriüksusel.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistute Kalamaja tee 1 ja 3 omanik OÜ Raho.
Planeeringu koostaja on OÜ Koduart, arhitekt Tiiu Linnas.
Linnavalitsus korraldab eelpoolnimetatud planeeringulahenduse avaliku väljapaneku 17. aprillist kuni 1. maini 2017  Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt 12, teise korruse fuajees. Planeeringuga saab tutvuda tööpäevadel 8.30 – 16.00 (esmaspäeval kuni 17.30 ja reedel kuni 14.30, lõuna on 12.00 – 12.30)

Korraldus nr 108 28.03.2017
Raho Forell detailplaneering
Raho Forell detailplaneeringu seletuskiri 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine" avaliku väljapaneku korraldamine

Sindi Linnavalitsus algatas 6. aprillil 2015 korraldusega nr 104 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Sindi linnas, linna kaguosas Karja ja Lühikese tänava vahelisel alal.
Planeeringu eesmärk on  selgitada välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritava maa-ala hoonestuse tihendamiseks selliselt, et 3497 m2 suurusest Karja tn 24 krundist eraldatakse ca 1600 m2 uus ehituskrunt ja see hoonestatakse eluhoonetega.
Planeeringust huvitatud isik on Erkki Krünberk
Linnavalitsus korraldab planeeringu avaliku väljapaneku 29.12.2016 kuni 13.01.2017. Planeeringuga saate tutvuda linnavalitsuses Pärnu mnt 12 II korruse fuajees tööpäevadel 8.30 – 16.00 (esmaspäeviti kuni 17. 30 ja reedeti kuni 14.30), lõuna 12.00 – 12.30. Lisainformatsioon  445 1886 arvid.arroval@sindi.ee.
 

Sindi linna Karja tn 24 kinnistu detailplaneering

Lisa 1 Sindi linn, Karja tn 24 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne

Lisa 2 Karja tn 24 planeeringuala 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pärnu mnt 59 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

 

Sindi Linnavalitsus algatas 05.08.2014 korraldusega nr 270 „Pärnu mnt 59 automaattankla"  detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Sindi linnas, linna keskosas nn linna kaubanduslike ja haridus-kultuuriliste ehitiste piirkonnas (vana ühistu kauplus, saun-pesumaja, Sindi rahvamaja, Maxima kauplus, Sindi Gümnaasium) Maxima kaupluse kõrval, sellest kirdes hõlmates põhiliselt Pärnu mnt 59 katastriüksust (katastritunnus 74101:001:0264)
Planeeringu eesmärgiks on selgitada välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal mootorikütuste jaemüügi korraldamiseks ning  selleks vajalike rajatiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringu lahend ei muuda Sindi linna üldplaneeringut
Planeeringust huvitatud isik on osaühing Overing
Planeeringu koostaja on OÜ Terra US, arhitekt Vallo Vaargas
Planeeringu eskiislahenduse tutvustamine toimus 27.05.2015. Tutvustamise ajal ei esitatud planeeringulahendusele ühtegi vaiet, täiendus- ega parandusettepanekut.
Linnavalitsus võttis 22.09.2015 korraldusega nr 309 vastu „Pärnu mnt 59 automaattankla" detailplaneeringu ja korraldab selle avaliku väljapaneku.
Väljapanek toimub 12.10.2015 – 25.10.2015 tööpäevadel 8.30 – 16.00 (reedel kuni 14.30) linnavalitsuse majas Pärnu mnt 12,  II korrusel ehitusinseneri kabinetis.
 

Sindi linna Pärnu mnt 59 kinnistu detailplaneeringu eelhinnang

Pärnu mnt 59 detailplaneeringu koondplaan

Pärnu mnt 59 detailplaneeringu tugijoonis

Pärnu mnt 59 detailplaneering

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lõuna tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Sindi Linnavalitsus teatab, et võttis 6. aprillil 2015 korraldusega nr 107 vastu Lõuna tn 3 kinnistu detailplaneeringu.

Lõuna tn 3 kinnistu detailplaneering algatati Sindi Linnavalitsuse 27. augusti 2013 korraldusega nr 210 eesmärgiga jagada ala kaheks krundiks ning määratleda hoonestuse põhiprintsiibid. Katastriüksus Lõuna tn 3 (katastritunnus 74101:004:0264)  suurusega 3877 m² asub Sindi linnas Lõuna tänava ja Tõela tänava vahelisel alal.

Ala on planeeringuga jagatud 2 krundiks pindaladega 2862 ja 1015 m2. Esimesel krundil paiknevad vanad hooned teisele püstitatakse uus elamu millele ligipääs hakkab olema Tõela tänavalt.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.04.2015 – 05.05.2015 linnavalitsuse volikogu saalis Pärnu mnt 12 tööpäevadel 8.30 – 16.00 (reedel – 14.30)

 

Lõuna tn 3 seletuskiri

Põhijoonis

 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM