Uudised

« Tagasi

Ülevaade 13. aprilli 2017 volikogu istungist

Volikogu liikmetele tegi ettekande Pärnumaa konstaablijaoskond piirkonnapolitseinik Piret Dreimann, milles tutvustati Pärnu konstaablijaoskonna tegevust ning registreeritud süü – ja väärtegusid, mis olid Pärnu maakonnas ja Sindi linnas toime pandud aastatel 2014 - 2016.
Istungil otsustati:
• kinnitada Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025.
• kooskõlastada Pärnu maakonnaplaneeringu Soomaa piirkonna teemaplaneering. Planeeringut koostab ja koostamist korraldab Pärnu Maavalitsus. Planeeringus on keskendutud Soomaa rahvuspargile, laiemalt on käsitletud kohaliku elu-olu toetavaid tegevusi. Sindit puudutav on selles planeeringus turismivaldkond: Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Sindi Jumalailmumise Kogudus koos kirikupargiga ja Sindi kalmistu. Planeeringu materjalid on kättesaadavad aadressil: http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-soomaa-piirkonna-teemaplaneering
• muuta Sindi Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse 80 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudtee park)" punkti 1.1. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele Raudtee park P1 määrati sihtotstarbeks üldkasutatav maa 100%.
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 on kehtestatud „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord". Nimetatud määruse § 6 punktis 4 on veekogude maa loodusliku või tehisveekogu või selle osa alune maa ning sama määruse § 3 lõike 3 alusel määratakse iga sihtotstarbe osatähtsus 5%-lise täpsusega.
Munitsipaalomandisse taotletaval maaüksusel Raudtee park P1 asub roheala ja tiik. Lähtudes eeltoodust Raudtee park P1 maaüksusele tuli täiendavalt määrata ka veekogude maa.
Sindi Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse 80 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudtee park)" punkti 1.1. otsustati sõnastada järgmiselt:
1.1. maaüksus   Raudtee park P1;
o pindala                                    4162  m²;
o sihtotstarve                         üldkasutatav maa (017; Üm) 75% 
 veekogude maa (006; V) 25%
o maa maksustamishind 1080 eurot.
• Sauga vallavolikogu saatis Sindi Linnavolikogule 09.03.2017 eelnõu "Territooriumiosade üleandmise taotlustega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine" arvamuse andmiseks.
Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 17 lõike 5 kohaselt korraldatakse territooriumiosa üleandmiseks küsitlus asustusüksuste või asustusüksuste gruppide kaupa, kui piirkonna elanikud on esitanud kohaliku omavalitsuse üksusele taotluse territooriumiosa üleandmise algatamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõike 1 alusel.
Eelkõige peetakse sellega silmas vabatahtliku ühinemise käigus toimuvat elanike küsitlemise erisust olukorras, kus mingi osa kohaliku omavalitsuse territooriumist soovib ühineda ühinemisläbirääkimistes mitteosaleva omavalitsusüksusega. Sellisel juhul osaleb ühinev omavalitsusüksus samaaegselt ühinemismenetluses ja piiride muutmise menetluses ning peab tagama mõlemas menetluses seaduses sätestatud nõuded. Piiride muutmise menetluses peabomavalitsus tagama nii põhimääruse ja teiste õigusaktide muutmise, organisatsiooniliste,
eelarveliste ja muude varaliste kohustuste ja õiguste lahendamise kui ka läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise. Nimetatud nõuete täitmine tagab elanikele vajaliku informatsiooni küsitluses arvamuse andmiseks. Volikogu otsus piiride muutmise taotlemiseks koos eelpool nimetatud dokumentatsiooniga esitatakse maavanemale 6 kuud enne korraliste valimiste päeva ehk käesoleval aastal 15. aprilliks 2017.
Arvestades menetluse mahukust ja väga piiratud ajaressurssi, ei ole võimalik seaduses sätestatud nõuetele vastavat Sauga valla piiride muutmise menetlust 15. aprilliks 2017 lõpule viia. Seega võib Sauga valla poolt korraldatav elanike küsitluse tulemus küsitluses osalenutele olla arusaamatu ja pigem eksitav, sest arvamuse avaldamiseks ei ole teada piiride muutmisel Pärnu linnaga kaasnevaid kokkuleppeid ning seaduses sätestatud tähtaegade tõttu ei järgne küsitlusele 2017. aastal piiride muutmist ega külade üleandmist Pärnu linnale.
Tuginedes eeltoodule, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikes 1 sätestatud vallaelanike õigusaktide algatamise õigusele ning pidades vajalikuks arvestada piiride muutmisel kõikide ühinevate osapoolte ühinemislepingus sätestatud õiguste ja huvidega teeb Sindi Linnavolikogu Sauga vallavolikogule ettepaneku jätkata vajadusel piiride muutmise menetlust pärast 15.10.2017 valimisi moodustuva uue omavalitsusüksuse – Tori valla poolt.