Uudised

« Tagasi

Ülevaade 11. aprilli 2017 linnavalitsuse istungist

Sindi Linnavolikogu 13. oktoobri 2005 otsusega nr 110 kehtestatud Sindi linna üldplaneeringuga on määratud maakasutuse põhisihtotstarvete alad – peamine maakasutuse viis ning sellega seonduvad kõrvalkasutuse viisid. Sindi linna üldplaneeringuga on kavandatud jalakäijate ja  jalgrattateed läbi linna.
Üldplaneeringu kohaselt osa jalakäijate ja jalgrattateed on kavandatud Paide maantee äärde  läbides Pärnu mnt 1 (katastritunnus 74101:005:0004) kinnistut. Sindi linnas Pärnu mnt 1 kinnistu omanik on esitanud avalduse kinnistu jagamiseks kaheks katastriüksuseks.
Istungil otsustati:
• anda nõusolek Sindi linnas asuva Pärnu mnt 1  (katastritunnus 74101:005:0004) maaüksuse jagamiseks kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavale katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbe liigid alljärgnevalt:
Pärnu mnt 1, sihtotstarbe liik elamumaa 100%;
Paide mnt 15, sihtotstarbe liik transpordimaa 100%;