Uudised

« Tagasi

Sindi haridustöötajad ja kultuuritegijad said kokku mõttetalgutel

Veebruarikuu lõpust Sindi haridus- ja kultuurinõuniku ametis alustanud Mart Tõnismäe kutsus 24. märtsiks kokku linna haridus- ja kultuuritöötajad, et üheskoos arutleda kultuuri ja hariduse hoidmise ning arendamise strateegia üle Sindi linnas.
Helmondi toidutares toimunud mõttetalgute teemaks oli Sindi linna kultuuri ja hariduse hetkeseis - kust tuleme, kus oleme ja kuhu lähme? Eeloleval sügisel, peale kohalike omavalitsuste valimisi, ühinevad Sindi linn ning Are, Sauga ja Tori vallad üheks omavalitsuseks. Seepärast, arvestades eesseisvaid muudatusi on kerkinud vajadus analüüsida hariduse ja kultuuri hetkeseisu, kaardistada peamised valdkonda mõjutavad tegurid, hinnata uuenenud olukorras tekkinud valikuid ja võimalusi ning sõnastada strateegilised eesmärgid ja võtmetegevused. Mõttetalgute tulemusel peab valmima Sindi linna haridus- ja kultuuriarengukava. Arengukava koostajaks on rahvusvaheline loomemajanduse ja kultuuripoliitika mõttekoda ja konsultatsioonikeskus Creativity Lab oma meeskonnaga ning arutelude ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning tekstide koostamisel on Creativity Labi partnerina koordinaatoriks Jorma Sarv.
Jorma Sarv juhib Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelist programmi ning on õppejõud ülikoolis Estonian Business School, juhendades projektijuhtimise töötubasid nii Tallinnas kui ka Helsingis. Aastatel 2007-2013 töötas ta Kultuuriministeeriumis, kus vastutas erinevate strateegiate, arendus- ja uuringuprojektide ning ülevaadete ja raportite koostamise eest.
Mõttetalgutest võtsid osa linna haridusasutuste esindajad Sindi Gümnaasiumist,  muusikakoolist ja lasteaiast. Linna allasutustest olid esindatud linnaraamatukogu, muuseum ja noortekeskus, linnavalitsus ja -volikogu ning linnas tegutsevad kultuuriühendused. Mõttetalgute läbiviija Jorma Sarv tõdes alustuseks, et haridus- ja kultuuriteemaliste arutelude eesmärgiks on kaardistada peamised valdkonda mõjutavad tegurid, hinnata uuenenud olukorras tekkinud valikuid ja võimalusi ning sõnastada strateegilised eesmärgid ja võtmetegevused. Jorma Sarv lisas, et arutelude eesmärgiks on kaardistada teemaga seotud huvirühmad, peamised väliskeskkonnast tulenevad tegurid ja peamised enda kontrolli all olevad tegurid ning lisaks võimalikud lähiaja prioriteetsed tegevussuunad.
Toimunud arutlustes tõdeti, et hetkeseis linna haridus- ja kultuurielus on stabiilselt toimiv süsteem, mis vajaks kindlasti muudatusi ja uuendusi. Hariduse ja kultuuri vallas vastu võetavad otsused peavad tuginema kaasamisele ja suuremale koostööle. Arenguks on baas olemas – on motiveeritud tegutsejad, taristu ja kaunis looduskeskkond,  kuid valdkond vajab kindlasti paremat koordineerimist. Kõik osalejad olid ühel meelel, et hariduse- ja kultuurivallas tegutsevad inimesed tegusad ja pühendunud ning kogukonna liikmeil peaks olema suurem võimalus Sindi linna haridus- ja kultuuriruumi kujundamisel kaasa rääkida.
Mõttetalgute tulemusena valmis algmaterjal haridus- ja kultuuriarengukava koostamiseks, kus on ära toodud lähiaastate Sindi linna hariduse- ja kultuurialased arengusuunad, välja toodud valdkonna hetkeseisu plussid ja miinused ning mis on aluseks arengukava tööversiooni koostamisel.
Selleks on juba aprilli kuus planeeritud uus kohtumine ning sellele eelneb mustandversiooni väljatöötamine, kuhu on sisse viidud soovitud täpsustused ja parandused. Maisse on planeeritud tööversiooni esitlemine ning tekstimaterjalide üleandmine Sindi Linnavalitsusele.