Teated

Puudega laste tugiteenustest

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu...

Pensionäride ühekordsest sotsiaaltoetusest

Linnavalitsus võtab pensionäridelt vastu avaldusi ühekordse sotsiaaltoetuse väljamaksmiseks  alates 1. juulis 2017 kuni 30. sptembrini 2017 Vastavalt Sindi Linnavolikogu määrusele...

Vale hoolduslõikus kahjustas Rohelise ja Pika tänava pärnapuid

Sindi linnavalitsus tuletab meelde Sindi linna heakorraeeskirja. Heakorra tagamiseks on keelatud kogu linna territooriumil vigastada või omavoliliselt raiuda puid. See kehtib ka valede töövõtete...

Sindi Linnavalitsus otsib tugiisikut!

Tugiisik aitab ja nõustab endaga mittetoimetulevat ja tuge vajavat perekonda. Lastekaitse-spetsialist viib ta abivajava perega kokku ning otsitakse võimalusi, kuidas saab peret aidata. ...

Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekt on suunatud tutvumiseks ja kooskõlastamiseks.

Selektor Projekt OÜ on koostanud Maanteeameti tellimusel töö „Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine". Käsitletav riigitee nr 59 Pärnu-Tori km...

Raho Forell detailplaneeringu avalik väljapanek

Sindi Linnavalitsus teatab, et algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused...

Tasuta riiete abi vähekindlustatud isikutele

20. -24. märts toimub vähekindlustatud isikutele riiete jagamine Sindi Linnavalitsuse volikogu saalis ajavahemikul 14.00-16.00. Valikus meeste-, naiste- ning lasteriided.  

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ kehtestamine

Sindi Linnavalitsus kehtestas 21. veebruaril 2017 korraldusega nr 47 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu. Planeeringuga eraldatakse 3497 m2 suurusest Karja ta 24 krundist ca 1600 m2 suurune...

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ avaliku arutelu korraldamine

Sindi Linnavalitsus algatas 6. aprillil 2015 korraldusega nr 104 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu. Planeeringu avalik väljapanek toimus 29.12.2016 kuni 13.01.2017. Väljapaneku kestel...

Vanade autorehvide vastuvõtt

Sindi Kommunaali hoovi (Pärnu mnt 24, juurdepääs mööda Tööstuse tänavat) saab viia vanarehve, mis on kasutuna seisma jäänud peale rehvivahetust. VANAREHVE võetakse vastu eraisikutelt...

Detailplaneeringu „Karja tn 24 jagamine“ avaliku väljapaneku korraldamine

Sindi Linnavalitsus algatas 6. aprillil 2015 korraldusega nr 104 „Karja tn 24 jagamine" detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Sindi linnas, linna kaguosas Karja ja Lühikese tänava vahelisel...

Suurperede jõulupidu toimub 15. detsembril, mitte 17. detsembril

Suurperede jõulupeo kutsetesse on sattunud kahjuks eksitav viga  - jõulupidu toimub 15. detsembril kell 19 (mitte 17. detsembril, nagu kutsel). Kutsututele saadetakse parandus. Korraldajad...

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste 9.11.2016 korraldusega nr 1-1/16/1037 võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha...

Sindi otsib lastele hooldusperesid

Sindi lastekaitsespetsialist kutsub koostööle inimesi, kelle on võimalusi ja tahtmist võtta oma perekonda lühemaks või pikemaks ajaks kasvama võõras laps. Nõuded lapse perekonnas hooldajale: 1)...

Sindi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuurinõuniku ametikohe täitmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutab välja konkursi  haridus- ja kultuurinõuniku ajutise ametikoha täitmiseks (tähtajaline töökoht  ametniku  lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks). ...

Pärnu maakonna planeeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega. ...

Sindi Linnavalitsus kuulutas välja hanke Sindi sauna esise platsi rekonstrueerimiseks

Hanke objektiks on Sindi linnas sauna esisel platsil ca 250 m2 kõnniteeplaatide ja äärekivide eemaldamine, aluse ehitus, uue kõnnitee äärekivi paigaldus ja platsi unikiviga katmine. Pakkumus tuleb...

Pikka aega töölt eemal olnud inimestele korraldatakse tööharjutus

Juba sel esmaspäeval, 15.08.2016 algab Sindi Sotsiaaltöökeskuses tööharjutus. Teenust viib läbi MTÜ Eneseabi Keskus. Tööharjutuse eesmärk on ilma tööta oleva inimese motivatsiooni, enesekindluse...

Sindi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks

Sindi Linnvalitsus kuulutab välja konkursi  sotsiaalnõuniku ajutise ametikoha täitmiseks (tähtajaline töökoht  ametniku  lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks). Tööülesanded: ...