Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiteenus

13.03.14

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet.

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Õigus pöörduda ohvriabisse ja saada nõustamist on kõigil inimestel sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus.

Pöördu võivad kindlasti inimesed:

·                                kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks,

·                                füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks,

·                                põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju.

Ehk kui inimene tunneb, et temaga on käitutud halvasti ükskõik millisel viisil, või ükskõik kelle poolt. Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad oma probleemist rääkida, tunned, et vajad tuge oma murede lahendamiseks või soovid leida oma olukorrast väljapääsu. Samuti on ohvriabitöötajad vajadusel abiks omavalitsuse töötajatele vägivallaga seotud küsimuste lahendamises.

Läbi ohvriabi on võimalus saada vajadusel ka psühholoogilist abi, mille kulud samuti hüvitatakse. Psühholoogilist abi osutatakse nii ohvritele kui nende perekonnaliikmetele. Kuid selle hüvitamiseks on vajalik väärteo- või kriminaalmenetluse alustamine inimese suhtes kes on selle teo toimepannud. Abi saamiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole.

Oluline on teada, et ärge jääge oma muredega üksi vaid püüame leida koos lahendusi. Vajadusel saab lisaks lugeda infot järgnevatel interneti lehekülgedelt.

http://www.ensib.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/

https://www.riigiteataja.ee/akt/13099900?leiaKehtiv

Pärnu Ohvriabi osakond:

Pikk 18, Pärnu

Tel. 44 40 716. e-post: parnu.oa@ensib.ee

Ohvriabi töötajad:

Reelika Ruubel, tel. 44 40 716, e-post: reelika.ruubel@ensib.ee

Kaisa Üprus-Tali, tel. 44 40 716, e-post kaisa.uprus-tali@ensib.ee

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM