25.07.17

ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE
 
Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada
abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet. Andmekaitse
põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist! Abivajavast
lapsest võib teatada ja vajadusel edastada lapse abivajadusega seotud isikuandmeid
lastekaitsespetsialistile ja politseile ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja teadmise
ja nõusolekuta.
Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teata:
Sindi linna lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-KIviselg – 53093130; 4451894; natalja.kiviselg@sindi.ee

Ööpäevaringselt on võimalik hädasolevatest lastest teavitada lasteabitelefonil  116 111 ( 24 t)
Hädaabinumbril – 112

Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas kahtlus lapse
abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud, või kardetakse, et teatamine võib näida peret
süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse
selgitavad välja ja otsustavad juba asjakohased ametiasutused.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajav laps võib näiteks
olla: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev
laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olev laps
võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud
laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

Loe lisaks: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf
 

Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM