Uudised

« Tagasi

Ülevaade 9. märtsi 2017 linnavolikogu istungist

Linnavolikogu istungil olid külas Pärnumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Lauri Luur ja juhatuse liige Eeri Tammik,  kes külastavad Pärnumaa omavalitsusi seoses Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 25. aastapäevaga. Lauri Luur andis volinikele lühiülevaate liidu senisest tegevusest ning lähiajal eesseisvatest väljakutsetest seoses omavalitsuste ühinemisega ning valitsuse kavaga maavalitsused sulgeda, mis toob kaasa ülesannete lisandumist ka omavalitsuste liitudele.
Lauri Luur ja Eeri Tammik õnnitlesid ka Sindi linna ja volikogu Sindi linna omavalitsusliku staatuse taastamise 25. aastapäeva puhul (Sindi linna omavalitsuslik staatus kinnitati taas 1991. aasta 26. septembril) ning andsid liidu poolt kingitusena volikogu esimehele Toomas Asile ja linnapeale Rein Arikole üle kõigile Pärnumaa omavalitsustele kingituseks mõeldud, kuid kunstniku poolt loodud omavalitsust iseloomustava pildiga, sümboolse pingi. Sindi linnale kingitud pingile on maalitud jõgi ja vikerforell ning lisaks on kirjutatud vanasõna: „Kala otsib, kus sügavam, inimene, kus parem."
Seejärel asuti istungi päevakorra juurde. Volikogu istungist võtsid osa kaheksa volikogu liiget viieteistkümnest. Volikogus oli arutluse all ühe punktina Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025. Arengukava volikogu ei kinnitanud, kuna antud otsus vajanuks koosseisu häälteenamust, ehk kaheks voliniku poolthäält. Arengukava kinnitamise poolt hääletas 6 volinikku, üks oli vastu ja volikogu liige jäi erapooletuks.
Istungil otsustati:
• tõsta linnapea töötasu määra 1756-lt eurot 1806-le eurole, tehes muudatuse Sindi Linnavolikogu 14.03.2013 määruses nr 56 „Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" .
• maksta linnavalitsuse liikmele Raigo Paulberg`ile hüvitust 350 eurot kuus. Sindi Linnavolikogu 14.03.2013 määruse nr 56 „Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" § 2 kohaselt linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise otsustab linnavolikogu.
• kinnitada riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord.  1.jaanuarist 2017 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) muudatus ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega muudeti lapsehoiuteenuse korraldust ning rahastust. 1. jaanuarist 2017 antakse koos lapsehoiu korraldamise ülesandega riigi eelarve vahendid kohalike omavalitsuste üksustele läbi toetusfondi toetamaks osaliselt raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamist. Muudatuste eesmärgiks on raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine, paindlikuma korralduse loomine ning vanemate hoolduskoormuse vähendamine.
• nimetada Sindi linna esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogus Rein Ariko ning nimetada Rein Ariko asendusliikmeks abilinnapea Mirko Reiman.
• Sindi linna haridusasutuste töötajate palgajuhendi muutmine.