Uudised

« Tagasi

Ülevaade 7. märtsi 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada toetust projektile „Ülestõusmispüha Lastehommik" 157 eurot, MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kristliku Sindi Kogudus.
• nimetada 3 aastaks Sindi linnale kuuluva osaühingu Sindi Vesi (reg. kood 10356904) nõukogu liikmeks Toomas Kandima.
• anda nõusolek Sindi linna omandis olevale Metsa tänav maaüksuse (katastritunnus 74101:004:0099) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks uue 0,4 kV pingega maakaabelliini paigaldamiseks ja talumiseks. Isikliku kasutusõiguse ala ulatus on 10 m² ja maakabelliini üldpikkus ca 5 m.
• määrata Sindi linnas Hariduse tänava ääres asuvale  katastriüksusele 74101:001:0082 uueks lähiaadressiks Hariduse tn 12.
• lubada raiuda Tiigi tn 16 kinnistu ja Soo tänava vahelisel alal asuv üks kuivanud toomingas ja üks kask, puud on murdumisohtlikud.
• lubada raiuda Väike-Põllu tn 16 kinnistul üks elupuu ja üks kuusk, puud on osaliselt kuivanud ja murdumisohtlikud.
• määrata Sindi linnas Soo tn 2 asuvale katastriüksusele sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.
• eraldada märtsis 2017 hooldajatoetust kogusummas 311,88 eurot.