Uudised

« Tagasi

Ülevaade 4. mai 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• Seoses Sindi linnas asuvate maaüksuste Pärnu mnt 74a, Viira roheala, Pärnu mnt 83a, Viira tn 9a ja Viira tn 12 ning teiseks maaüksuste Pärnu mnt 27a, Jaama tn 4b, Meistrite tn 2, Paide mnt 1 ja Paide mnt 1b munitsipaalomandisse andmisega ning maaüksuste piiride määramisega, tähistamisega ja mõõdistamisega, katastriplaanide ja piiriprotokollide koostamisega Sindi linnavalitsuse poolt saadeti hinnapäring  neljale ettevõttele. Linnavalitsusele laekus mõlema töö teostamiseks neli hinnapakkumust: Paikuse Maamõõdubüroo OÜ, Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ, OÜ KLM Maakorraldusbüroo ja OÜ Kotkasilm poolt. Edukaks pakkumuseks tunnistati Paikuse Maamõõdubüroo OÜ pakkumus, esimese töö teostamiseks kogusummas summas 700 € ning teise töö teostamiseks summas 900 €, kui kõige madalama kogumaksumusega pakkumine.
• lubada raiuda Paide mnt 46 ja Paide mnt vahelisel alal asuvad kolm kuuske, Lühike tn 1 kinnistul asuvad üks lehis, kaks kuuske ja kolm pärna, Väike-Karja tn 13 kinnistul asuv üks kask, Kooli 3a kinnistul asuv üks harilik mänd, Ringi tn 29 kinnistul asuv üks kask ja Kanarbiku tn 11 kinnistul asuvad üheksa harilikku kuuske, viisteist kaske ja kaks leppa. Kanarbiku 11 kinnistul on puud kasvanud võsast ja raiutakse kinnistu korrastamise eesmärgil ning kõrvaltingimusena määrati asendusistutuse kohustus: istutatavad puud – kakskümmend kuus elupuud, kõrgusega 1-1,5 m juurekaelast, istutusaeg – hiljemalt september 2018.
• anda nõusolek Keskkonnaametile väljastada vee erikasutusluba Danspin AS-ile. 3.mai 2017.a kirjaga on AS Danspin esitanud vee erikasutusloa taotluse vee võtmiseks pinnaveekogust.
• väljastada ehitusluba AS Reldorile  Sindi linnas, lähiaadressile Kalda tee 18 (katastri tunnus 74101:006:0179) ja Kalda tee 20 (katastri tunnus 74101:006:0180), elamu püstitamiseks.
• mitte algatada „Supluse tn 1" detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegiline hindamist (KSH), kuna planeeringuga kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu. Planeeritava kinnistu pindala on ca 7 ha. Planeeringu koostaja Kuressaare Kommunaalprojekt esitas planeeringu lisana KSH eelhinnangu ning lisatud on samuti Pärnu jõe kalda püsivuse kohta koostatud eksperthinnang.
• lubada füüsilisest isikust ettevõtjal Ain Parts (reg. kood 1072106) siseneda mootorsõidukiga Sindi linnas Uue tn ning Pärnu jõe vahelisse Dendroparki, et transportida kalastusvahendeid. lubada Tõnu Parts`il (ik 37011304239) siseneda mootorsõidukiga Sindi linnas Uue tn ning Pärnu jõe vahelisse Dendroparki, et transportida kalastusvahendeid. Load kehtivad kuni 31.12.2017.
• eraldada Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 9 000 euro ulatuses toetust Sindi õigeusu kiriku katuste restaureerimiseks kaasfinantseeringuna riigieelarvelisele eraldisele programmist „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018". Esimeses etapis teostatakse kiriku kellatorni restaureerimine.