Uudised

« Tagasi

Ülevaade 7. novembri 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• eraldada MTÜ TanSpo Arendus (Tantsukool MP-Dance) õpilaste Evelin Saulite, Marleen-Leonella Tõniste, Lotta Agafonov ja Marleen Mets osalist sõidukulude katmist 23.-25. novembril 2017 Klaipedas toimuva festival/konkursi „Lithuanian Cup  2017"summas 300 eurot.
• muuta Sindi Linnavalitsuse 30. detsembri 2015  korralduse nr 492 „Maaüksuste lähiaadresside, ehitistele teenindamiseks vajaliku maa, piiride ja sihtotstarbe määramine" punkti 1.2.2. ja sõnastada „1.2.2. maaüksuse sihtotstarbe liigiks ühiskondlike ehitiste maa  (016; Üh) 100%.
• anda nõusolek Sindi linna omandis olevate maaüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (registrikood 90010094) kasuks sideehitiste ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks. Koormatavad maaüksused on alljärgnevad:
katastriüksuse lähiaadress: Sindi linn, Jõe tänav, katastritunnus 74101:001:0272;
kinnistu registriosa nr 3601606; isikliku kasutusõiguse ala pikkus – 83 m ja ala ulatus – 166 m²;
katastriüksuse lähiaadress: Sindi linn, Vee tänav, katastritunnus 74101:001:0275,
kinnistu registriosa nr 3601706; isikliku kasutusõiguse ala pikkus – 294 m ja ala ulatus – 585 m²;
katastriüksuse lähiaadress: Sindi linn, Ringi tänav L4, katastritunnus 74101:001:0322; isikliku kasutusõiguse ala pikkus – 88 m ja ala ulatus – 175 m²;
katastriüksuse lähiaadress: Sindi linn, Pärnu maantee L3, katastritunnus 74101:001:0326; isikliku kasutusõiguse ala pikkus – 18 m; ja ala ulatus – 39 m²;
Isikliku kasutusõiguse alade tähtaeg on  tähtajatu ning kasutusõiguse eest tasumine toimub õigusaktides sätestatud suuruses ja korras.
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusel on õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud projektiga ettenähtud ehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks. Isikliku kasutusõiguse omandaja on kohustatud sõlmima peale Ringi tänav L4 (katastritunnus 74101:001:0322) ja Pärnu maantee L3 (katastriüksus 74101:001:0326) maaüksuste kinnistamist ühe kuu jooksul maa omanikuga isikliku kasutusõiguse seadmise- ja asjaõigusleping ning asjaõiguse vormistamise kulud kannab isikliku kasutusõiguse omandaja.
• anda nõusolek osaühingule Elektrilevi Sindi linna omandis oleva Pirni tänava maaüksuse (katastritunnus 74101:003:0437) koormamiseks rajatava 0,4 kV pingega maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks, hooldamiseks, remontimiseks, renoveerimiseks, asendamiseks ja likvideerimiseks. Isikliku kasutusõiguse ala ulatus on 19 m². Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ning kasutusõiguse eest tasumine õigusaktides sätestatud suuruses ja korras. Kohustada isikliku kasutusõiguse omandaja sõlmima peale Pirni tänava maaüksuse (katastritunnus 74101:003:0437) kinnistamist 1 (ühe) kuu jooksul maa omanikuga isikliku kasutusõiguse seadmise- ja asjaõigusleping ning asjaõiguse vormistamise kulud kannab isikliku kasutusõiguse omandaja.