Uudised

« Tagasi

Ülevaade 10. augusti 2017 volikogu istungist

Istungil otsustati:
• võtta vastu määrus Sindi linna haridusasutuste töötajate töötasustamise alused, millega
kehtestatakse Sindi linna üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide töötajate töötasustamise alused.
• tunnistada kehtetuks Sindi Linnavolikogu 08.06.2017 otsus nr 147 „Linnavara võõrandamine" ning lubada Sindi Linnavalitsusel võõrandada enampakkumise korras Sindi linnale kuuluv korteriomand 2748306, aadressil Tööstuse tn 5-1 Sindi linn, alghinnaga 1 500 eurot. Enampakkumine toimub kirjalikus vormis.
• lubada Sindi Linnavalitsusel võõrandada enampakkumise korras Sindi linnale kuuluv korteriomand 3208706, aadressil Tööstuse tn 7-3 Sindi linn, alghinnaga 3 000 eurot. Enampakkumine toimub kirjalikus vormis.
• nõustuda tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Sindi linna omandis oleva 59 Pärnu-Tori tee lõik 5 kinnistu, registriosa nr 4508606, (katastritunnus 74101:001:0315), pindalaga 213 m², maa maksustamishinnaga 60 (kuuskümmend) eurot. Sindi linna omandis olev eelnimetatud maaüksus on vajalik  riigitee laiendamiseks vastavalt Selektor Projekt OÜ poolt koostatud riigitee rekonstrueerimise  projekti teostamiseks, millega tagatakse maantee suurem ohutus. Maanteeamet tegi Sindi Linnavalitsusele 01.06.2017 ettepaneku nimetatud kinnistu tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile.
• Volikogu liikmetele tutvustati Keskkonnaamet poolt edastatud Järvakandi, Pärnu-Jaagupi, Pärnu, Häädemeeste ja Ikla baaskaardilehtede geoloogilise kaardistamise üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise eelnõu valmimisest.
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus esitas Keskkonnaametile üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse Järvakandi, Pärnu-Jaagupi, Pärnu, Häädemeeste, Ikla baaskaardilehtede geoloogiliseks kaardistamiseks.