Uudised

« Tagasi

Ülevaade 25. juuli 2017 linnavalitsuse istungist

Istungil otsustati:
• lubada raiuda Kuldnoka tn 15 kinnistul asuvad üksteist kaske, kaks mändi ja neli leppa. Puud on kasvanud võsast suurteks puudeks ja likvideeritakse kinnistu korrastamise eesmärgil.
• lubada raiuda Sindi Sõpruse pargis asuvad kaks kuivanud kuuske ja üks juurekaela juurest kahjustunud pappel.
• määrata Sindi linnas Roheline tn 21 (katastritunnus 74101:004:0306) ja Tõela tn 5 (katastritunnus 74101:004:0263) asuvatele katastriüksustele sihtotstarbe liigiks maatulundusmaa 100%.
• määrata maa maksustamishind alljärgnevatele maaüksustele Tõela tn 5 ja Roheline tn 21 vastavalt maa maksustamishinna määramise aktidele.
• määrata maa maksustamishind hooneühistu Sindi Kajakas omandis olevale Kooli tn 3b maaüksusele vastavalt maa maksustamishinna määramise aktile.
• Sindi Linnavalitsuse 26. aprilli 2016 korraldusega nr 135 „Määüksustele lähiaadresside ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine" punkti 1.7. alusel määrati munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele lähiaadressiks  Linnuriigi kergliiklustee L1 ja pindala 6785 m². Linnuriigi kergliiklustee L1 maaüksus anti Pärnu maavanema 18.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/785 Sindi linna munitsipaalomandisse. Seoses katastrikaardi topoloogia korrastamisega muutus munitsipaalomandisse taotletud maaüksuse piir ja pindala.
Lähtudes eeltoodust otsustati muuta Sindi Linnavalitsuse 26. aprilli 2016 korralduse nr 135 „Maaüksustele lähiaadresside ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine" punkti 1.7.  ja sõnastada see järgmiselt: lähiaadresss: Linnuriigi kergliiklustee L1, teenindamiseks vajalik pind: 7397 m², sh. rajatiste alune pind: 1245 m².
• määrata Sindi linnas Pärnu mnt 101 asuva elamu (ehitisregistri kood 103032170) ja kuuri (ehitisregistri kood 103032171) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1358 m² ning määrata maaüksusele sihtotstarbe liigiks elamumaa (001;E) 100%. Tunnistada kehtetus 15. detsembri 2015 korraldus nr 459 „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja piiride määramine (Pärnu mnt 101)".