30.12.15

Supluse tn 1 detailplaneeringu eskiisi tutvustus

Sindi Linnavalitsus algatas 20. märts 2007 korraldusega nr 74 Supluse tn 1 (katastri tunnus 74101:001:0125) detailplaneeringu. Planeeritava kinnistu pindala on ca 7 ha.
8 aasta jooksul on planeeringule tehtud mitmeid arutelusid, lahendatud erinevate küsimuste püstitusi ja tänaseks on valminud eskiis mille tinglikud võimsusnäitajad on järgmised:
1. Üksikelamukrundid   37 tk  krundi suurused ca 1000 – 1600 m2
2. Ridaelamukrundid     2 tk  üks 4 ja teine 5 sektsiooniga
3. Ärimaakrundid Pärnu mnt äärses osas  2 TK  üks ca 2700 ja teine ca 5000 m2
4. Üldmaakrunt avalikule mänguväljakule 1 tk  ca 1100 m2
5. Transpordimaa krundid tänavatele 3 tk  kokku ca 10 000 m2
 
Planeeringu koostaja on:   Kai Keel, Kuressaare Kommunaalprojekt.
Planeeringust huvitatud isik on:  Logi-F AS keda esindab Margus Olgert

Linnavalitsus teatab, et korraldab eelpoolnimetatud planeeringulahenduse tutvustuse reedel 15. jaanuaril 2016 kell 11.00  Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt 12, volikogu saalis.

 Supluse tn 1 detailplaneeringu eskiis

---------------------------------------------------------------------------------------------

Detailplaneeringu lähteülesanne

Asendiplaan

----------------------------------------------------------------------------------------

Raho Forell detailplaneeringu esmatutvustus

 

Sindi Linnavalitsus teatab, et algatas 03.02.2015 korraldusega nr 41 Raho Forell detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Sindi linnas Kalamaja tee 1 ja 3 katastriüksust (katastritunnused 7401:001:0091; 74101:001:0089)
Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tehnilised ja keskkonnaalased võimalused ja vastuolud planeeritaval maa-alal kalaseirehoone püstitamiseks, et sellega võimaldada õiguspärastada Kalamaja tee 1 katastriüksusele juba püstitatud hoone ning peasissekäigu juurde ühe uue laohoone püstitamise võimalused. Teostada kahe katastriüksuse vahelise piiri korrektuur selliselt, et kogu õiguspärastatav hoone paikneks ainult Kalamaja tee 1 katastriüksusel.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistute Kalamaja tee 1 ja 3 omanik OÜ Raho.
Planeeringu koostaja on OÜ Koduart, arhitekt Tiiu Linnas.
Linnavalitsus teatab, et korraldab eelpoolnimetatud planeeringulahenduse esmatutvustuse reedel 18. detsembril 2015 kell 11.00  Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt 12, volikogu saalis.  

Korraldus nr 41 Raho Forell detailplaneeringu algatamine

Lisa 1

Lisa 2 skeem

 

-------------------------------------------------------------------

Pärnu mnt 59 detailplaneeringu eskiislahenduse esmatutvustus

Koostamisel on Pärnu mnt 59 kinnistu detailplaneering , et rajada nimetatud alale autokütuse automaattankla väikesõidukitele. Lahendus paneb ette maa-aluse mahuti paigaldamise bensiinile ja diiselküttele. Samuti soovib arendaja paigaldada maa-aluse vedelgaasimahuti  ( LPG) .

Eskiislahenduse esmatutvustus toimub 27.05.2015 Sindi linnavolikogu saalis kell 15.

Pärnu mnt 59 DP eskiislahendus

Pärnu mnt 59 DP tugijoonis

 
Toimetaja: VIKTOR KAARNEEM